ARTISTIEK PEDAGOGISCH

PROJECT

ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN
Artistiek Pedagogisch Project

1. Situering

De Academie voor Podiumkunsten werkt binnen het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) onder de
inrichtende macht, het Departement Onderwijs en Opvoeding van de STAD GENT.

 2. Terminologie

Artistiek Het artistieke getuigt van een algemene en specifieke kunstzinnigheid. Deze
toont zich in de veelheid van activiteiten die betrekking hebben op de menselijke creativiteit. De
specifieke kunstzinnigheid toont zich in de toepassing van een welbepaalde kunstuiting,
waarvan theoretische kennis, techniek, stilistiek en individuele creativiteit de dragers zijn.
Pedagogisch Het pedagogisch aspect omvat de opvoedkundige waarden.
Algemene opvoedkundige waarden tonen zich voornamelijk in een humaan verantwoorde
attitude van individuen en groepen tegenover mekaar. Specifieke opvoedkundige waarden
hebben voornamelijk betrekking op de gekozen discipline(s). Deze opvoedkundige waarden
worden bijgebracht vanuit onderwijskundige modellen. Hierbij dient het onderwijsproces een
gelijkwaardige verhouding te hebben in relatie tot het beoogde minimumeindresultaat.
Project Een project is een gestructureerde opdracht waarbij bepaalde doelstellingen
geformuleerd en nagestreefd worden. De doelstellingen bevinden zich permanent in een
toestand van evolutie, evaluatie, ontwikkeling en bijsturing. Deze evolutie dient een evenwicht
na te streven tussen enerzijds evaluatie en bijsturing en anderzijds verworven kennis en
ervaring.

3. Onderwijsopdracht
De Academie voor Podiumkunsten heeft als eerste en voornaamste opdracht een
onderwijsopdracht voor de studierichtingen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans.
Onze academie wil jongeren en volwassenen een brede artistieke vorming geven. De academie
doet dat door leerlingen sterker te maken als kunstenaar, vakman, performer, teamspeler en
(onder)zoeker. Doelstelling daarbij is om de eigen artistieke persoonlijkheid te ontdekken en
een brede liefde voor cultuur te ontwikkelen.
Kinderen vanaf 6 jaar een brede artistieke kijk meegeven krijgt prioriteit: het stimuleren van
openheid, improvisatie en out of the box denken en doen. Het ontwikkelen van een bewuste en
gemotiveerde voorkeur voor een bepaald(e) domein(en) is dan een logisch gevolg van 2 jaar
veelzijdige onderdompeling tijdens de (domeinoverschrijdende)initiatie en een gevarieerde
ontdekkingstocht. Deze onderwijsopdracht stelt zich tot doel competentiegericht onderwijs te
verlenen vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit vanuit 5 kerncompetenties, nl. de leerling
in zijn zoektocht als ‘kunstenaar’, ‘vakman’, ‘onderzoeker’, ‘samenspeler’ en ‘performer’.
‘kunstenaar’ experimenteren, improviseren, inleven, eigen-ik, creëren
‘vakman’ technische vaardigheden, theoretische kennis, stilistiek, kwaliteit
‘onderzoeker’ nieuwsgierig, exploreren, zelfreflectie, verruiming
‘samenspeler’ samenwerking, respect, feedback
‘performer’ optreden, podiumattitude, repertoire, organisatie
Het hoofddoel is om de leerling in zoveel mogelijk competenties te laten groeien en op
ontdekking te gaan naar zijn ‘unieke-ik’.
De kern van de onderwijsopdracht is zin om te leren met een specifieke focus op ‘performen’.
Zo kan leerwinst omgezet worden in praktijk, het creatieve proces wordt werkelijkheid.
Dit wordt concreet gemaakt door het organiseren van vak- en/of discipline overschrijdende
projecten waaraan zowel leerlingen als leraars actief of passief deelnemen.

4. Maatschappelijke opdracht
De academie streeft naar een welbevinden en betrokkenheid van alle studenten en het
academieteam en naar tevredenheid bij ouders en andere relevante partners.
Zoals elke vorm van onderwijs een maatschappelijk opdracht heeft, is dit niet anders voor onze
kunstacademie. Het is noodzakelijk dat onze academie zich integreert in het algemeen
maatschappelijk beeld, en meer bepaald ook deelneemt aan het sociaal-culturele leven van de
Gentse regio. Dit bevordert onze eigen uitstraling.
De algemeen maatschappelijke opdracht streeft naar de vorming van individuen met een:
– openheid van geest in een respectvolle relatie tot de andere;
– gefundeerde en geargumenteerde kritische houding t.o.v. maatschappelijke fenomenen.
De specifiek maatschappelijke opdracht streeft naar de vorming van individuen met:
– een artistieke attitude in de sociale leefwereld;
– een concreet artistiek engagement in het socioculturele leven van onze stad, regio of
daarbuiten.

5. Slotbedenking
De impact van deze opdracht is immens. Dit kan enkel gerealiseerd worden door een in alle
opzichten respectvol en loyaal team, waarbij alle betrokkenen (administratieve medewerkers,
toezichters, leraars, coördinatoren, de directeur, het schoolbestuur, huispersoneel) zich volledig
inzetten om dit Artistiek Pedagogisch Project te doen slagen. Inspraak en participatie, via
geijkte maar flexibele structuren, zijn daarbij de conditio sine qua non, om in ieders belang,
positief te blijven evolueren.

Goedgekeurd door het directieteam van het Departement Onderwijs Stad Gent
op 25 oktober 2018